GS.TS. Nguyễn Văn Nội

Giám đốc Phòng thí nghiệm Trọng điểm Vật liệu tiên tiến Ứng dụng trong Phát triển xanh

Email: noinv[at]vnu.edu.vn
Webpage: click here

Hướng nghiên cứu chính:
 1. Development of transition metal-based catalysis for the treatment of persistent organic pollutants in water and wastewater.
 2. Synthesis of pillared clays for photooxidation processes.
 3. Development of organoclays for sorption of organic pollutants.
Công trình nghiên cứu:
Năm công bố Tên công trình nghiên cứu
2019 Nghiên cứu xây dựng, thử nghiệm mô hình cộng đồng làng xã cacbon thấp, chống chịu cao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại khu vực nông thôn đồng bằng Bắc Bộ. Mã số: BĐKH/16-20
2018 Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp trên cơ sở graphene với một số oxit kim loại để ứng dụng làm vật liệu xúc tác- hấp phụ cho quá trình xử lý các kim loại nặng và các chất hữu cơ độc hại trong môi trường nước. Đề tài ĐHQGHN, mã số QG.16.21
2013 Nghiên cứu xử lý màu trong nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp oxy hóa tăng cường sử dụng xúc tác quang hóa vùng khả kiến. Đề tài ĐHQGHN, mã số QG.11.13
2012 Nghiên cứu chế tạo sét hữu cơ, ứng dụng để hấp phụ và xúc tác phân hủy các hợp chất phenol trong nước bị ô nhiễm. Đề tài Nafosted, mã số: 104.99.153.09
2010 Nghiên cứu đề xuất phương án xử lý nước thải làng nghề dệt nhuộm Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội. Đề tài ĐHQGHN, mã số QMT 07.04
2008 Nghiên cứu chế tạo xúc tác cho phản ứng oxy hoá tăng cường để xử lý nước thải dệt nhuộm. Đề tài cấp Bộ, mã số 50 79 06
2007 Nghiên cứu chế tạo vật liệu sét hữu cơ (organoclays) trên cơ sở nguồn nguyên liệu bentonite và ứng dụng để xử lý các chất hữu cơ độc hại trong nước. Đề tài ĐHQGHN, mã số QG.06.10
Sách và bài báo khoa học:
 1. Sách chuyên khảo: Nguyễn Văn Nội, Vật liệu xúc tác quang vùng khả kiến ứng dụng trong xử lý ô nhiễm môi trường, NXB ĐHQGHN, 2017, 214 trang, ISBN: 978-604-62-9728-4
 2. Giáo trình đại học: Trần Tứ Hiếu, Nguyễn Văn Nội, Cơ sở Hóa học môi trường, NXB ĐHQGHN, 2011, 207 trang, ISBN: 978-604-62-0521-0.
 3. Qingping Ke, Yangxin Jin, Fei Ruan, Minh Ngoc Ha, Dandan Li, Peixin Cui, Yali Cao, Hao Wang, Tongtong Wang, Van Noi Nguyen, Xinya Han, Xi Wang and Ping Cu (2019) Boosting the activity of catalytic oxidation of 5-hydroxymethylfurfural to 2,5-diformylfuran over nitrogen-doped manganese oxide catalysts, Green Chemistry (21) 4313-4318.
 4. Nguyen Thi Thanh Truc, Long Giang Bach, Nguyen Thi Hanh, Thanh-Dong Pham, Nguyen Thi Phuong Le Chi, Dinh Trinh Tran, Minh Viet Nguyen, Van Noi Nguyen (2019) The superior photocatalytic activity of Nb doped TiO2/g-C3N4 direct Z-scheme system for efficient conversion of CO2 into valuable fuels, Journal of Colloid and Interface Science (540C) 1-8.
 5. Nguyen Thi Thanh Truc, Dao Sy Duc, Doan Van Thuan, Talal Al Tahtamouni, Thanh-Dong Pham, Nguyen Thi Hanh, Dinh Trinh Tran, Minh Viet Nguyen, Nhat Minh Dang, Nguyen Thi Phuong Le Chi, Van Noi Nguyen (2019) The advanced photocatalytic degradation of atrazine by direct Z-scheme Cu doped ZnO/g-C3N4, Applied Surface Science (489) 875-882.
 6. Nguyen Thi Phuong Le Chi, Nguyen Thi Dieu Cam, Doan Van Thuan, Thanh Tam Truong, Nguyen Thi Thanh Truc, Cao Van Hoang, Tran Thi Thu Phuong, Thanh-Dong Pham, Mai Hung Thanh Tung, Nguyen Thi Minh Thu, Nguyen Minh Phuong, Van Noi Nguyen (2019) Synthesis of vanadium doped tantalum oxy-nitride for photocatalytic reduction of carbon dioxide under visible light, Applied Surface Science (467–468) 1249–1255.
 7. Nguyen Thi Thanh Truc, Thanh-Dong Pham, Doan Van Thuan, Le Thanh Son, Dinh Trinh Tran, Minh Viet Nguyen, Van Noi Nguyen, Nhat Minh Dang, Hoang Thu Trang (2019) Superior activity of Cu-NiWO4/g-C3N4 Z direct system for photocatalytic decomposition of VOCs in aerosol under visible light, Journal of Alloys and Compounds (798) 12-18.
 8. Van-Duong Dao, Le Thanh Son, Trinh Duy Nguyen, Nguyen Van Noi, Nguyen Minh Ngoc, Thanh-Dong Pham, Pham Van Quan, Hoang Thu Trang (2019) Superior visible light photocatalytic activity of g-C3N4/NiWO4 direct Z system for degradation of gaseous toluene, Journal of Solid State Chemistry (272) 62-68.
 9. Nguyen Thi Thanh Truc, Nguyen Thi Hanh, Duy Trinh Nguyen, Hoang Thu Trang, Van Noi Nguyen, Minh Ngoc Ha, Thi Dieu Cam Nguyen, Thanh-Dong Pham (2019) Novel overall photocatalytic water splitting of Tantalum Nitride sensitized/protected by conducting polymers, Journal of Solid State Chemistry (269C) 361-366.
 10. Nguyen Le Minh Tri, Dao Sy Duc, Doan Van Thuan, Talal AlTahtamouni, Thanh-Dong Pham, Dinh Trinh Tran, Nguyen Thi Phuong Le Chi, Van Noi Nguyen (2019) Superior photocatalytic activity of Cu doped NiWO4 for efficient degradation of benzene in air even under visible radiation, Chemical Physics (525) 110411.
 11. Thuy Le Thi Thanh, Lan Nguyen Thi, Trinh Tran Dinh, Noi Nguyen Van (2019) Enhanced Photocatalytic Degradation of Rhodamine B Using C/Fe Co-Doped Titanium Dioxide Coated on Activated Carbon, Journal of Chemistry, 2949316.
 12. Nguyen Thi Nham, TM Al Tahtamouni, Trinh Duy Nguyen, Pham Thi Huong, Kim Jitae, Nguyen Minh Viet, Nguyen Van Noi, Nguyen Minh Phuong, Nguyen Thi Hoang Anh (2019) Synthesis of iron modified rice straw biochar toward arsenic from groundwater, Materials Research Express (6) 115528.
 13. Nguyen Thi Thanh Truc, Nguyen Thi Hanh, Minh Viet Nguyen, Nguyen Thi Phuong Le Chi, Van Noi Nguyen, Dinh Trinh Tran, Minh Ngoc Ha, Do Quang Trung, Thanh-Dong Pham (2018) Novel direct Z-scheme Cu2V2O7/g-C3N4 for visible light photocatalytic conversion of CO2 into valuable fuels, Applied Surface Science (457) 968-974.
 14. Van Noi Nguyen, Dinh Trinh Tran, Manh Tuong Nguyen, Thi Thanh Thuy Le, Minh Ngoc Ha, Minh Viet Nguyen, Thanh-Dong Pham (2018) Enhanced photocatalytic degradation of methyl orange using ZnO/graphene oxide nanocomposites, Research on Chemical Intermediates (44) 3081–3095.
 15. Thi Dieu Cam Nguyen, Thi Phuong Le Chi Nguyen, Hung Thanh Tung Mai, Van Duong Dao, Minh Phuong Nguyen, Van Noi Nguyen (2017) Novel photocatalytic conversion of CO2 by vanadium doped tantalum nitride for valuable solar fuel production, Journal of Catalysis (352) 67-74.
 16. Van Noi Nguyen, Thi Dieu Cam Nguyen, Thanh Phuong Dao, Hung Thuan Tran, Dinh Bang Nguyen, Dae Hee Ahn (2013) Synthesis of organoclays and their application for the adsorption of phenolic compounds from aqueous solution, Journal of Industrial and Engineering Chemistry (19) 640-644.
 17. Dinh Bang Nguyen, Thi Dieu Cam Nguyen, Thanh Phuong Dao, Hung Thuan Tran, Van Noi Nguyen, Dae Hee Ahn (2012) Preparation, characterization and evaluation of catalytic activity of titania modified with silver and bentonite, Journal of Industrial and Engineering Chemistry (18) 1764-1767.
 18. Takuro Nishina, Chu Ngoc Kien, Nguyen Van Noi, Ha Minh Ngoc, Chul-Sa Kim, Sota Tanaka,   Kozo Iwasaki (2010) Pesticide residues in soils, sediments, and vegetables in the Red River Delta, Northern Vietnam, Environmental Monitoring and Assessment (169) 285-297.
 19. Chu Ngọc Kiên, Nguyen Van Noi, Lê Thanh Sơn, Hà Minh Ngọc, Sota Tanaka, Takuro Nishida, Kozo Iwasaki (2010) Heavy metal contamination of agricultural soils around a chromite mine in Vietnam, Soil Science and Plant Nutrition (56), 344-356.
 20. Nguyen Minh Phuong, Yumei Kang, Katsutoshi Sakurai, Kozo Iwasaki, Chu Ngoc Kien, Nguyen Van Noi, Le Thanh Son (2010) Levels and chemicals forms of heavy metals in soils from Red River Delta, Vietnam, Water Air and Soil Pollution (207) 319-332.